תנאי שימוש

1. כללי
חברת קלאוד אי.אר.פי מערכות בע"מ, ח"פ 515577989 ("החברה") מפעילה מערכת המאפשרת לנהל ולבצע בקרה פיננסית.
תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש בפלטפורמה כהגדרתה להלן).
אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.
מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") זמינה ב https://he.clouderp.io/pp ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 
2. הגדרות
למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:
 
"הפלטפורמה" או "האתר" – מערכת לתיעוד פנים, הפקת חשבוניות וקבלות, הרשומה כחוק ברשות המיסים, מספר אישור 221101.
"משתמש" או "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או באתר החברה.
 
3. התחייבות המשתמש
המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לפלטפורמה:
גלישה, סריקה או שימוש בפלטפורמה באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה;
מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);
העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;
ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה.
המשתמשים מצהירים בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונם באתר, הוא בבעלותם, או שהם מועסקים בו, והוא רשום כדין בישראל.
על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מסעיף ‏5.3 להלן, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון (כהגדרתו להלן), אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל שיסתבר לה שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.
 
4. הפלטפורמה; השירותים
החברה מספקת באמצעות הפלטפורמה, בין השאר, את השירותים הבאים (אשר יכונו להלן ביחד, "השירותים"): הפקה ושליחה של כל המסמכים במייל או ב – PDF (אין חובה להדפיס); הפקת חשבוניות מס/קבלה בלחיצת כפתור מחשבון עסקה; פעולה אוטומטית של סליקת כרטיסי אשראי ותשלום עצמאי; התאמה אישית של הערות קבועות בחשבונית – בעברית ובאנגלית; הפקת חשבוניות באנגלית, בעברית ובמגוון מטבעות כגון שקל, דולר, יורו ועוד.
השירותים יינתנו למשתמשים אשר מנהלים פעילות עסקית ורשומים כדין בישראל.
השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ( "חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של שירותים. למידע נוסף עבור חבילות השימוש, היקף השירותים הכלול בהם ועלותן – https://he.clouderp.io/pricing-2
האמור בסעיף ‏4.1 לעיל הוא לשם הדגמה בלבד ואינו ממצה את כלל הפעולות שניתן לעשות בעזרת הפלטפורמה. לבירורים או שאלות בקשר עם השירותים, ניתן לפנות לנציג החברה באמצעות דואר אלקטרוני support@clouderp.io.
חלק מהשירותים אותם מספקת החברה בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי אשראי מהווים חיבור או קישור לגורמים המבצעים את הסליקה בפועל ומותנים בהתקשרות ישירה של המשתמש בהסכם מחייב עם הגורם הסולק. התקשרותו של המשתמש בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי נעשית על אחריותו של המשתמש והוא נדרש לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות טרם ביצוע ההתקשרות. אין בקישור שמספקת החברה לגורם הסולק כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לשירותי הסליקה שיסופקו למשתמש על ידי צדדים שלישיים בהתאם להוראות הסכמי הסליקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ייתכן ולמשתמשים מסוימים יוצע במסגרת השירותים להקים הוראות קבע לחיוב כרטיסי האשראי של לקוחותיהם. הקמת הוראות קבע דרך הפלטפורמה תהיה באחריות המשתמש ובכפוף לכך שהמשתמש הסדיר מראש את הקמת הוראת הקבע מול הסולק עמו התקשר, ושהמשתמש קיבל הרשאה מפורשת מהלקוח (בעל כרטיס האשראי) להקים את הוראת הקבע.
 
5. חשבון משתמש
החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה ( "חשבון משתמש" או "החשבון").
ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;
אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון;
אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית;
לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ( "המורשה המקורי" ) ייחשב על ידי החברה כמשתמש לכל דבר ועניין.
משתמש שהוא תאגיד, המעוניין להחליף את המורשה המקורי במורשה חדש, יעביר לחברה טופס מורשה המפרט את המורשה (אחד או יותר) החדש המוסמך לפעול בשם התאגיד, בתוספת אימות עורך דין בדבר היותו של המורשה החדש האמור מורשה על פי דין לפעול בשם התאגיד לעניין השימוש בפלטפורמה או באתר ( "טופס מורשה" ). עם קבלת טופס מורשה, תעביר החברה את השימוש בפלטפורמה למורשה החדש ותראה בו כמשתמש לכל דבר ועניין (עד קבלת טופס מורשה מעודכן מהמשתמש שהוא תאגיד המעיד על מורשה אחר), ולמורשה המקורי יתבטלו כל ההרשאות והזכויות בקשר עם הפלטפורמה והאתר, ולא תישמע כל טענה של המורשה המקורי לעניין זה.
מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי הפלטפורמה המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש ( "הסיסמה"):
אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני.
על הסיסמה להכיל 8-16 תווים.
המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.
המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.
ייתכן ובמהלך שימושך בחשבון המשתמש, תבחר למסור לחברה מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים עבורך. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע הנך מאשר כי מידע זה נאסף על ידך כדין והחברה רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולצורך מתן השירותים עבורך.
 
6. תקופת ניסיון
עם ההרשמה לאתר מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 30 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי החברה ( "תקופת הניסיון").
בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 30 יום, ללא התניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הבסיסי, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תקופת הניסיון, אם תראה בכך לנכון.
 
7. תשלום עבור הפלטפורמה
גובה התשלום עבור הפלטפורמה יתבצע בהתאם לחבילת השימוש הרצויה על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי. החברה רשאית לשנות מעת לעת את גובה התשלום שהיא גובה עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. שינתה החברה את גובה התשלום, תפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו תודיע החברה בפרסום הרלוונטי.
ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש כל חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏8.2 להלן ( "מנוי חודשי").
משתמש יכול לרכוש שירותי מסוף סליקה שיינתנו על ידי החברה ( "שירותי מסוף הסליקה"). גובה התשלום בעבור שירותי מסוף הסליקה ייקבע בהתאם לסוג מסוף הסליקה אותו יבחר המשתמש לרכוש ( "דמי מסוף סליקה") בתוספת תשלום חד פעמי עבור הקמת שירותי מסוף הסליקה ( "דמי הקמת מסוף הסליקה" ). התשלום עבור שירותי מסוף הסליקה ישולם עבור כל חודש, וזאת בנפרד מהתשלום עבור השימוש בפלטפורמה.
 
8. ביטול השירות והחזרים כספיים
ביטול מינוי שנתי וקבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@clouderp.io , ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה.
לא יינתן כל החזר כספי בגין חלק מהחודש שלא נוצל.
ניתן לבטל את שירותי מסוף הסליקה בכל זמן בהתאם להוראות סעיף ‏‏8.2, אולם לא יינתן כל החזר כספי בגין דמי הקמת מסוף הסליקה. עם קבלת הודעת ביטול שירותי מסוף הסליקה, המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה, ולא יינתן כל החזר כספיי בגין השימוש בשירותי הסליקה בעבור חלק מהחודש שלא נוצל.
 
9. סעדים
החברה תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לה על ידי משתמש, להזהיר באופן מידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיו של משתמש כאמור, להגביל את גישתו של משתמש כאמור לפלטפורמה ולסרב לספק למשתמש את הפלטפורמה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות:
להפסיק או למנוע את השירותים (כולם או חלקם) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה.
החברה תהיה רשאית לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או למוצריה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 
10. הגבלת אחריות
השימוש בפלטפורמה הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי. הפלטפורמה, השירותים, האתר והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בפלטפורמה, בשירותים, באתר ובתכנים המוצעים באתר, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש בפלטפורמה או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, החברה או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;
חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר ומוסכם כי:
בכל מקרה אחריות החברה לפי הסכם זה תוגבל לסכום השווה לסכומים המצטברים אותם שילם המשתמש לחברה במשך 3 חודשים קודם לכן בלבד, וזאת למעט במקרה של פעולה בזדון של החברה;
החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה. עוד מובהר כי המכשיר בו עושה שימוש המשתמש לצורך השירותים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של השירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות;
מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים;
באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;
מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ואו שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר לפלטפורמה או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות הפלטפורמה או האתר.
המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה זו לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי או אחר. החברה אינה מציעה ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה.
 
11. שיפוי
המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש בפלטפורמה באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
האמור בסעיף ‏‏11 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 
12. היעדר אחריות לקישורים יוצאים
חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של החברה.
 
13. הודעה על תוכן מפר
אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני support@clouderp.io
.
14. קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לפלטפורמה ולאתר החברה – הן בבעלות החברה בלבד (או של צד ג' אשר התיר לחברה לעשות בהם שימוש).
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן בשירותים, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של החברה (למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה או באתר, בהתאם לתנאי השימוש).
השם "קלאוד אי.אר.פי" או "clouderp" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושה של החברה. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.
המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
החברה רשאית להגן על השירותים באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.
הוראות סעיף ‏‏‏14 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 
15. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם
החברה רשאית לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינתה החברה את תנאי השימוש, תודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך הפרסום הרלוונטי.
החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. החברה תהא רשאית לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.
 
16. העדר יחסי עובד מעביד
מובהר כי אין בשימוש בפלטפורמה כדי ליצור, ולא ייווצרו בין מי מהמשתמשים לחברה בגין מתן השירותים או בגין השימוש בפלטפורמה יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או שותפות, לצורך כל דבר ועניין.
 
17. המחאת זכויות
המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. החברה רשאית להמחות את זכויותיה בשירותים לצד שלישי לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש לפי הסכם זה.
 
18. תמיכה טכנית
קלאוד אי.אר.פי מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני support@clouderp.io. מענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יינתן עד 24 שעות לכל היותר שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 09:00 – 16:00 בימי העסקים הרגילים.
 
19. ברירת דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בבאר שבע. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.
 
עודכן לאחרונה בינואר 2019.